KẾ HỌACH Nhận giúp đỡ, đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó thực hiện theo phong trào "Trường học thân thiện học sinh tích cực"